Algemene voorwaarden Van Lienden Relocation

Definities:

Opdrachtgever: de partij, of een werknemer van die partij, die relocation services betrekt van Van Lienden gevestigd te Haarlem.
Opdrachtnemer: Van Lienden gevestigd te Haarlem.
Overeenkomst: de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst op grond waarvan relocation services door Opdrachtnemer worden geleverd ten behoeven van (toekomstige) werknemers van Opdrachtgever.
Opdracht: de door Opdrachtgever of een medewerker van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk (per email) verstrekte aanvraag voor het leveren van relocation services of voor het geven van advies inzake relocation ten behoeve van een (toekomstige) medewerker van Opdrachtgever, welke aanvraag door Opdrachtnemer schriftelijk (per email) is bevestigd. Een opdracht kan ook worden verstrekt door middel van het door Opdrachtgever of een medewerker van Opdrachtgever retourneren (per email) aan Opdrachtnemer van een ingevuld Opdrachtformulier.
Opdrachtformulier: het als sjabloon aan de Overeenkomst gehechte formulier waarop Opdrachtgever of een medewerker van Opdrachtgever kan aangeven welke relocation services Opdrachtgever van Opdrachtnemer wenst te betrekken.

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle op grond daarvan verstrekte Opdrachten.
1.2 De Opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van geldende nationale wet- en regelgeving. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is.
1.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2 De totstandkoming en duur van de overeenkomst; verstrekken van een opdracht
2.1 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening daarvan door beide partijen. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wordt telkens voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd.
2.2 Een Opdracht wordt geacht te zijn verstrekt op het moment dat het door (werknemer van) Opdrachtgever per post of per email verzonden Opdrachtformulier door Opdrachtnemer is ontvangen, behoudens het hierna in 2.3 bepaalde. Een Opdracht wordt eveneens geacht te zijn verstrekt op het moment dat Opdrachtnemer een verzoek van (werknemer van) Opdrachtgever voor het uitbrengen van een advies ten aanzien van relocation of het leveren van relocation services per email heeft bevestigd.
2.3 Indien het door (werknemer van) Opdrachtgever verzonden Opdrachtformulier door Opdrachtnemer (nog) niet retour is ontvangen op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van (werknemer van) Opdrachtgever met de uitvoering van een Opdracht begint, wordt de Opdracht op dat moment geacht te zijn verstrekt onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3 Medewerkingsverplichtingen
3.1 Partijen erkennen dat het welslagen van de werkzaamheden regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer mogelijk te maken zal Opdrachtgever Opdrachtnemer steeds tijdig alle door Opdrachtnemer nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
3.2 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens en documenten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Opdrachten heeft Opdrachtnemer tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie en bescheiden, ook indien deze via derden, bijvoorbeeld toekomstige werknemers van Opdrachtgever, ter beschikking zijn gesteld of van derden afkomstig zijn.

4 Uitvoering van de Opdracht
4.1 Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de Opdracht met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. De Opdracht wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd en neemt daarbij zo veel mogelijk de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen in acht.
4.3 Opdrachtnemer verricht de Opdracht slechts in opdracht van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot documenten van Opdrachtgever of zijn medewerkers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.4 Opdrachtnemer kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Opdracht aanbrengen; Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. De kosten van deze verandering komen voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval kan Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Opdrachtnemer de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
4.5 Opdrachtnemer houdt ten aanzien van iedere Opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar Opdrachtnemers oordeel relevante documenten. Dit dossier blijft het eigendom van Opdrachtnemer. De informatie uit reeds aangelegde werkdossiers is naar regel niet beschikbaar voor de uitvoering van volgende Opdrachten.
4.6 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de uitvoering van de Opdracht en de termijn waarbinnen dit gebeurt afhankelijk is van de medewerking van overheidsdiensten en/of andere instanties. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer dan ook nimmer aanspreken op vertragingen in de verwerking van een door Opdrachtnemer ingediend verzoek of het niet afhandelen van dat verzoek door die overheidsdiensten en/of andere instanties.

5 Wijziging en meerwerk
5.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek van of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven van Opdrachtnemer.
5.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door extra relocation services als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Opdracht en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Opdracht (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
5.3 Voor zover voor de Opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

6 Geheimhouding
6.1 Tenzij enige bepaling uit nationale wet- of (beroeps)regelgeving Opdrachtnemer tot bekendmaking verplicht, of indien Opdrachtnemer of personen die voor Opdrachtnemer werken voor Opdrachtnemer of voor zichzelf in een gerechtelijke procedure geacht worden informatie te verstrekken, zullen Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan derden verstrekken.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) opdrachtgevers van Opdrachtnemer ter indicatie van zijn expertise.

7 Prijs en betaling
7.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
7.2 Alle door Opdrachtnemer afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Opdrachtnemer afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Opdrachtnemer te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Opdrachtnemer afgegeven voorcalculatie of begroting.
7.3 Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
7.4 Ter zake de door Opdrachtnemer verrichte Opdrachten en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
7.6 De betalingstermijn bedraagt vier weken na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
7.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.
7.8 Indien het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd zekerheid te verlangen in de vorm van een voorschot. Indien Opdrachtgever nalaat het gevraagde voorschot te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en wordt al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is per direct opeisbaar.

8 Klachten
8.1 Klachten met betrekking tot de verrichte Opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 dagen na uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs kan aantonen dat de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht niet eerder kon worden opgemerkt. Er is eerst sprake van een klacht indien deze betrekking heeft op een vermeende fout van Opdrachtnemer; de klacht moet een concrete gebeurtenis betreffen.
8.2 Klachten als in art. 8.1 bedoeld schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
8.3 Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren van de fout of het opnieuw verrichten van (onderdelen van) de fout verrichte Opdracht.

9 Beëindiging van de Overeenkomst
9.1 Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
9.2 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd voor een Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die reeds zijn verricht in het kader van die Opdracht evenals de reeds voor de uitvoering van die Opdracht gemaakte kosten.
9.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalings-verplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Opdrachtgever gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
9.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.3 reeds prestaties ter uitvoering van een Opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van een Opdracht reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9.5 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indiende beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

10 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
10.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade ten gevolge van door Opdrachtgever of diens medewerkers verstrekte onjuiste informatie is uitgesloten.
10.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, bijvoorbeeld indien een werknemer van Opdrachtgever zijn werkzaamheden niet tijdig kan aanvangen ten gevolge van een vertraging in de uitvoering van de Opdracht die niet direct voor rekening van Opdrachtnemer komt, zoals het niet tijdig gereed zijn van de benodigde documenten, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
10.3 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Opdracht bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichtingen van Opdrachtnemer.
10.4 De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
10.5 Tenzij nakoming door de Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

11 Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van overheidsdiensten met wie Opdrachtnemer contacten onderhoud in het kader van de uitvoering van een Opdracht, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van overheidsdiensten die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van een Opdracht zijn ingeschakeld, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (v) oorlog, (vi) staking, in Nederland of daarbuiten, (vii) algemene vervoersproblemen en (viii) de onbeschikbaarheid van één of meer overheidsdiensten.
11.2 Indien een overmachtssituatie langer dan dertig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12 Nawerking
De bepalingen van de Overeenkomst, een Opdracht en deze Algemene Voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

13 Rangorde
Indien deze Algemene Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met het bepaalde in een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen Opdracht, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende Opdracht.

14 Toepasselijk recht en Forumkeuze
14.1 Op alle onderhandelingen, de Overeenkomst en alle Opdrachten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing
14.2 Geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de uitvoering van een Opdracht worden zoveel mogelijk in der minne opgelost. Indien er geen minnelijke oplossing wordt gevonden, worden eventuele geschillen aan de bevoegde rechter in Haarlem voorgelegd.