Algemene Voorwaarden Van Lienden / Languages

Definities:

Afnemer: de partij, of een werknemer van die partij, die Taaltrainingen betrekt van Van Lienden/ Languages gevestigd te Haarlem.
Opdrachtnemer: Van Lienden gevestigd te Haarlem.
Overeenkomst: de door Afnemer en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst op grond waarvan Taaltrainingen door Opdrachtnemer worden geleverd ten behoeve van (werknemers van) de Afnemer.
Opdracht: de door Afnemer of een medewerker van de Afnemer aan Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk (per email) verstrekte aanvraag voor het leveren van Taaltrainingen, welke aanvraag door Opdrachtnemer schriftelijk (per email) is bevestigd. Een opdracht kan ook worden verstrekt door middel van het door de Afnemer of een medewerker van Afnemer retourneren (per email) ondertekende offerte aan Opdrachtnemer .

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle op grond daarvan verstrekte Opdrachten.
1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Afnemer en Opdrachtnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2 De totstandkoming en duur van de overeenkomst; verstrekken van een opdracht
2.1 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening daarvan door de Afnemer en de aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer.
2.2 Een Opdracht wordt geacht te zijn verstrekt op het moment dat het door (werknemer van) de Afnemer per post of per email verzonden getekende Offerte door Opdrachtnemer is ontvangen.
Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door Opdrachtnemer bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de Afnemer wordt aanvaard heeft Opdrachtnemer het recht om dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de Afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte of aanbieding zijn offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer vijftien dagen geldig.
2.3 De Overeenkomst komt tot stand door het tekenen van de offerte door de Afnemer en de aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer. De Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving, opdracht of bestelling bij Opdrachtnemer. De in de eerste volzin bedoelde aanvaarding door Opdrachtnemer kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.
2.4 Alle door Opdrachtnemer gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.
2.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zolang de Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Opdrachtnemer bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

3 Betalingsvoorwaarden
3.1 De door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn inclusief eventueel toepasselijke BTW en, in het geval van Opleidingen, exclusief materiaalkosten, tenzij anders vermeld.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door Opdrachtnemer worden ingevoerd voor alle nadien gesloten Overeenkomsten.
3.3 Afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft Afnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en Opdrachtnemer de afnemer een termijn van 10 werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 10-werkdagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Van Lienden gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. In welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

4 Overmacht
4. 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Opdrachtnemer of de Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Opdrachtnemer of de Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer of de Afnemer komt.
4. 2. In geval van tijdelijke overmacht van Opdrachtnemer, waaronder begrepen de situatie dat een door de Afnemer besteld Product (materialen) niet voorradig is, is Opdrachtnemer gerechtigd om de leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt

5 Uitvallen van bijeenkomsten
5.1 Opdrachtnemer streeft ernaar om uitgevallen uren uiterlijk één maand na de einddatum van de Opdracht in te halen.
5.2 Indien een afnemer een afgesproken bijeenkomst niet verschijnt wordt deze niet geannuleerde bijeenkomst door Opdrachtnemer integraal in rekening gebracht. Annuleren van een bijeenkomst dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afgesproken tijd.

6 Klachten
6.1 Klachten met betrekking tot de verrichte Opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 dagen na uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden, tenzij Afnemer redelijkerwijs kan aantonen dat de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht niet eerder kon worden opgemerkt. Er is eerst sprake van een klacht indien deze betrekking heeft op een vermeende fout van Opdrachtnemer; de klacht moet een concrete gebeurtenis betreffen.
6.2 Klachten als in art. 8.1 bedoeld schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
6.3 Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft Afnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren van de fout of het opnieuw verrichten van (onderdelen van) de fout verrichte Opdracht.

7 Beëindiging van de Overeenkomst
7.1 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd voor een Opdracht is voltooid, is afnemer het gehele honorarium verschuldigd voor de training evenals voor de geleverde materialen.
7.2 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalings-verplichtingen van Afnemer en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Opdrachtgever gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
7.3 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.3 reeds prestaties ter uitvoering van een Opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Afnemer bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is.
7.4 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indiende beslissende zeggenschap over de onderneming van Afnemer wijzigt. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

8 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
8.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade ten gevolge van door Afnemer is uitgesloten.
8.2 De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
8.3 Tenzij nakoming door de Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Afnemer Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

9 Nawerking
De bepalingen van de Overeenkomst, een Opdracht en deze Algemene Voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

10 Rangorde
Indien deze Algemene Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met het bepaalde in een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen Opdracht, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende Opdracht.

11 Toepasselijk recht en Forumkeuze
11.1 Op alle onderhandelingen, de Overeenkomst en alle Opdrachten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing
11.2 Geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de uitvoering van een Opdracht worden zoveel mogelijk in der minne opgelost. Indien er geen minnelijke oplossing wordt gevonden, worden eventuele geschillen aan de bevoegde rechter in Haarlem voorgelegd.